API lấy số dư tài khoản

Hướng dẫn sử dụng API lấy số dư tài khoản của 2captcha.net

- Url: https://2captcha.net/api/getbalance?apikey={apikey} - Method: GET

Kết quả trả về dạng JSON gồm các trường sau

Tên trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Mô tả

success

boolean

Mã thông báo xác định kết quả

true: Thành công false: Thất bại

message

String

Thông báo tương ứng nếu có

balance

Integer

Số dư hiện tại

{
    "success": true,
    "message": "Thành công",
    "balance": 149204
}

Last updated