Extension 2Captcha.net cho Firefox

Nếu sử dụng Selenium hoặc Multi Browserthì có thể làm theo hướng dẫn sau để nhập sẵn API-KEY vào extension luôn trước khi chạy:

  • Mở thư mục chứa Extension

  • Tìm đến file "\common\config.js" và mở file bằng trình soạn thảo text bất kỳ nào bạn có

  • Tìm đến chỗ apiKey trong file và thay API Key của bạn vào và Save file lại

Last updated