FunCAPTCHA

Hướng dẫn sử dụng API Giải funCAPTCHA của 2captcha.net

FunCaptcha hay còn gọi là Arkose Labs Captcha là một loại captcha trông giống như sau:

1. Tìm Publickey của funCAPTCHA

Publickey có thể tìm thấy bên trong tham số data-pkey của phần tử div của funcaptcha hoặc bên trong phần tử đầu vào có tên fc-token - chỉ cần trích xuất khóa được chỉ định sau pk từ giá trị của phần tử này.

2. Tạo yêu cầu/Request

POST : https://2captcha.net/in.php

Các tham số Body:

Tên trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Bắt buộc

Mô tả

key

String

x

Key duy nhất để xác định đối tác API

method

String

x

Giá trị: funcaptcha

publickey

String

x

Giá trị của tham số pk hoặc data-pkey

pageurl

String

x

url của webpage hiển thị funCaptcha mà bạn muốn giải Ví dụ:

https://iframe.arkoselabs.com/3117BF26-4762-4F5A-8ED9-A85E69209A46/index.html?mkt=en

surl

String

Giá trị của tham số surl mà tìm thấy trên pageurl

data[key]

String

Tham số bổ sung có thể được yêu cầu khi triển khai Funcaptcha. Sử dụng thuộc tính này để gửi giá trị "blob" dưới dạng một mảng được xâu chuỗi. Ví dụ: data[blob]=stringValue

POST HTTP
Url: https://2captcha.net/in.php
Content-Type: application/json

{
	"key": "YOUR_API_KEY",
	"method": "funcaptcha", // id cho funcaptcha
	"publickey": "3117BF26-4762-4F5A-8ED9-A85E69209A46", // thay bằng puclickey funcaptcha của bạn
	"pageurl": "https://iframe.arkoselabs.com/3117BF26-4762-4F5A-8ED9-A85E69209A46/index.html?mkt=en" // thay bằng url của bạn
}

Kết quả trả về/Response

dạng text: OK|[id]
Ví dụ: OK|24380238

dạng JSON
{
	"status": 1,
	"request": "24380427", //task id
}

3. Lấy kết quả giải captcha/Response

GET : https://2captcha.net/res.php

Các tham số Body:

Tên trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Bắt buộc

Mô tả

key

String

x

Key duy nhất để xác định đối tác API

id

String

x

Task id trả về ở bước 1

json

Integer

0: server sẽ trả về dạng text (mặc định) 1: server sẽ trả về dạng JSON

GET HTTP
Url: https://2captcha.net/res.php?key=[apikey của bạn]&id=[task id]&json=1

Kết quả trả về/Response

{
	"status": 0,
	"request": "CAPCHA_NOT_READY"
}

4. Code mẫu

var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, "https://2captcha.net/in.php");
var content = new StringContent("{\r\n    \"key\": \"[api key]\",\r\n    \"method\": \"funcaptcha\",\r\n    \"publickey\": \"3117BF26-4762-4F5A-8ED9-A85E69209A46\",\r\n    \"pageurl\": \"https://iframe.arkoselabs.com/3117BF26-4762-4F5A-8ED9-A85E69209A46/index.html?mkt=en\"\r\n}", null, "application/json");
request.Content = content;
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());

5. Sử dụng kết quả token nhận được

Định vị phần tử có id fc-token và đưa token nhận được vào giá trị của phần tử này. Làm phần còn lại những gì bạn cần làm trên trang web: submit form hoặc nhấp vào nút hoặc thứ gì đó khác

Xin lưu ý: đôi khi nội dung trên trang được tạo động và bạn sẽ không thấy phần tử này trong mã nguồn html. Trong những trường hợp như vậy, bạn phải khám phá mã javascript mà tạo ra nội dung. Tùy chọn "Inspect" (F12) trong Google Chrome có thể giúp ích trong việc đó.

Lưu ý: Nên sử dụng phần mềm PostMan để kiểm tra chạy test trước

Last updated