Amazon AWF

Hướng dẫn sử dụng API giải Captcha Amazon AWF của 2captcha.net

1. Tìm các tham số của Captcha Amazon AWF

Mở developer's console của browser và tìm các tham số mà bạn cần

2. Tạo yêu cầu/Request

POST : https://2captcha.net/api/captcha

Các tham số Body:

Tên trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Bắt buộc

Mô tả

apikey

String

x

Key duy nhất để xác định đối tác API

type

Interger

x

Giá trị: 25

pageurl

String

x

url của webpage hiển thị Captcha mà bạn muốn giải Ví dụ: https://norway-meetup.aws.wslab.no

websitekey

String

Giá trị của tham số key trong page source Khi truy cập pageurl mà status code trả về là 405, thì sẽ cần truyền tham số này

context

String

Giá trị của tham số context trong page source Khi truy cập pageurl mà status code trả về là 405, thì sẽ cần truyền tham số này

iv

String

Giá trị của tham số iv trong page source Khi truy cập pageurl mà status code trả về là 405, thì sẽ cần truyền tham số này

captcha_script

String

url của captcha.jsscript Khi truy cập pageurl mà status code trả về là 405 hoặc 202, thì sẽ cần truyền tham số này

challenge_script

String

url của challenge.jsscript Khi truy cập pageurl mà status code trả về là 405 hoặc 202, thì sẽ cần truyền tham số này

POST HTTP
Url: https://2captcha.net/api/captcha
Content-Type: application/json

{
	"apikey": "YOUR_API_KEY",
	"type": 25, // captcha id của Amazon AWF
	"pageurl": "https://norway-meetup.aws.wslab.no/" // thay bằng url của bạn
	//"websitekey": "AQIDAHjcYu/GjX+QlghicBgQ/7bFaQZ+m5FKCMDnO+vTbNg96AELMN914s+NREyTdDq+z5QWAAAAfjB8BgkqhkiG9w0BBwagbzBtAgEAMGgGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMVlzjBMUDRma8BC83AgEQgDuUR5Y++wlUGjJqHI2OBTqF2S2iH2DWQZZo1TIAFZjova9h/qRPwfsySRco2sTpGUC+k1LbCr9KsBJCLA==", // thay bằng key amazon awf của bạn
	//"context": "eUbRs0dztvKIT9wrTG/8r7ox/cyaWTixaHgTTPhbEtFXMurNl8noKwPWzeNjP6CYZ/sqnftiHcH6RvqJyzC8Uj21nPG3ej8cBSS+xm+qzEJFhDUvvrD2o8HSfbKVXzLidKkG1HmjA5Ymw+z5wld1LOK6Y5wAkVWQiPDEBpN7asbnRs6UZeFvJ6tElh9ID+NvMAn4isDLer6XMn8FTOQR5tFyYKje1sa+xOGHOOG5l5Gy4icXuHDG8wWKjA/o4BHjAWKmH8Tu2tR0j08aUjvtbVfSzQtxtmOBKTNd7Q02VO7LJMdcboyGdD/L07oxJj7f8M2gX2rX6wOtmC4Y7EYI47TQ/TSN", // thay bằng context của bạn
	//"iv": "EkQvKQB+S1AAAAqc", // thay bằng iv của bạn
	//"captcha_script": "https://1127390e2833.de01b5d8.us-west-1.captcha.awswaf.com/1127390e2833/1755d2d50619/cad127e790dc/captcha.js", // thay bằng url captcha_script của bạn
	//"challenge_script": "https://1127390e2833.de01b5d8.us-west-1.token.awswaf.com/1127390e2833/1755d2d50619/cad127e790dc/challenge.js" // thay bằng url challenge_script của bạn
}

3. Nhận kết quả trả về/Response

Kết quả trả về dạng JSON gồm các trường sau

Tên trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Mô tả

success

boolean

Mã thông báo xác định kết quả của bước gửi captcha qua POST

true: Thành công false: Thất bại

message

String

Thông báo tương ứng nếu có

captcha

String

kết quả giải ra = cookie dùng để vượt Amazon AWF captcha

{
	"success": true,
	"message": "Thành công",
	"captcha": "223d1f60-0e9f-4238-ac0a-e766b15a778e:EQoAf0APpGIKAAAA:AJam3OWpff1VgKIJxH4lGMMHxPVQ0q0R3CNtgcMbR4VvnIBSpgt1Otbax4kuqrgkEp0nFKanO5oPtwt9+Butf7lt0JNe4rZQwZ5IrEnkXvyeZQPaCFshHOISAFLTX7AWHldEXFlZEg7DjIc=", //kết quả cookie giải ra
	"base64img": null
}

4. Code mẫu

public class CatpchaResult
{
  public string log { get; set; }
  public bool status { get; set; }
  public string catcha { get; set; }
}
public class 2captchaTopApi
{
  public string apiKey = "";
  public string Post(string url, object data, string method = "POST")
  {
    int num = 0;
    NameValueCollection values;
    while (num < 1)
    {
      try
      {
        using (WebClient webClient = new WebClient())
        {
          values = new NameValueCollection();
          if (data != null)
          {
            data.GetType().GetProperties().ToList().ForEach(delegate (PropertyInfo pi)
            {
              values.Add(pi.Name, (pi.GetValue(data, null) ?? "").ToString());
            });
            byte[] bytes = webClient.UploadValues(url, method, values);
            return Encoding.UTF8.GetString(bytes);
          }
          return webClient.DownloadString(url);
        }
       }
      catch
      {        
      }
    }
    return "";
  }
  public CatpchaResult GetCatpcha(int type=25,string websitekey,string pageurl,string context,string iv,string captcha_script,string challenge_script)
  {
    var data = new
    {
      apikey = apiKey,
      type = type,
      websitekey = websitekey,
      pageurl = pageurl,
      context = context,
      iv = iv,
      captcha_script = captcha_script,
      challenge_script = challenge_script
    };
    var rs = new CatpchaResult
    {
      status = false
    };
    try
    {
      var result = JsonConvert.DeserializeObject<dynamic>(Post("https://2captcha.net/api/captcha", data));
      if (result.success == true)
      {
        rs.status = true;
        rs.catcha = result.captcha;
        rs.log = result.message;
      }
    }
    catch
    {
    }
    return rs;
  }
}

5. Sử dụng kết quả nhận được

Sau khi giải captcha thành công, bạn cần tạo cookie aws-waf-token và thêm giá trị cookie mà bạn nhận được từ kết quả vào.

Lưu ý: Nên sử dụng phần mềm PostMan để kiểm tra chạy test trước

Last updated