GeeTest Captcha V4

Hướng dẫn sử dụng API Giải Geetest Captcha V4 của 2captcha.net

Các kiểu Captcha GeeTest hỗ trợ

Hình minh họaKiểuGhi chú

slide

click

1. Tìm captcha id của Geetest Captcha V4

Mở developer's console của browser và tìm script element mà load GeeTest v4 script, trong đó sẽ có chứa tham số captcha_id mà bạn cần nằm trong thuộc tính src của script.

2. Tạo yêu cầu/Request

POST : https://2captcha.net/in.php

Các tham số Body:

Tên trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Bắt buộc

Mô tả

key

String

x

Key duy nhất để xác định đối tác API

method

String

x

Giá trị: geetest_v4

captcha_id

String

x

Giá trị captcha_id của GeeTest

pageurl

String

x

url của webpage hiển thị GeeTest Captcha mà bạn muốn giải Ví dụ: https://gt4.geetest.com/ https://www.geetest.com/en/adaptive-captcha-demo

POST HTTP
Url: https://2captcha.net/in.php
Content-Type: application/json

{
	"key": "YOUR_API_KEY",
	"method": "geetest_v4", // id cho GeeTest Captcha V4
	"captcha_id": "fcd636b4514bf7ac4143922550b3008b", // thay bằng captcha_id geetest của bạn
	"pageurl": "https://www.geetest.com/en/adaptive-captcha-demo" // thay bằng url của bạn
}

Kết quả trả về/Response

dạng text: OK|[id]
Ví dụ: OK|24380238

dạng JSON
{
	"status": 1,
	"request": "24380427", //task id
}

3. Lấy kết quả giải captcha/Response

GET : https://2captcha.net/res.php

Các tham số Body:

Tên trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Bắt buộc

Mô tả

key

String

x

Key duy nhất để xác định đối tác API

id

String

x

Task id trả về ở bước 1

json

Integer

0: server sẽ trả về dạng text (mặc định) 1: server sẽ trả về dạng JSON

GET HTTP
Url: https://2captcha.net/res.php?key=[apikey của bạn]&id=[task id]&json=1

Kết quả trả về/Response

{
	"status": 0,
	"request": "CAPCHA_NOT_READY"
}

4. Code mẫu

var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, "https://2captcha.net/in.php");
var content = new StringContent("{\r\n    \"key\": \"[api key]\",\r\n    \"method\": \"geetest_v4\",\r\n    \"captcha_id\": \"fcd636b4514bf7ac4143922550b3008b\",\r\n    \"pageurl\": \"https://www.geetest.com/en/adaptive-captcha-demo\"\r\n}", null, "application/json");
request.Content = content;
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());

5. Sử dụng kết quả token nhận được

Sử dụng các giá trị được trả về trên trang web mục tiêu của bạn giống như cách chúng được sử dụng khi bạn giải hình ảnh xác thực theo cách thủ công. Có thể có một biểu mẫu với một tập hợp các input ẩn hoặc callback JavaScript. Hoặc bạn có thể chỉ cần xây dựng một yêu cầu HTTP với dữ liệu cần thiết

Lưu ý: Nên sử dụng phần mềm PostMan để kiểm tra chạy test trước

Last updated