API lấy dịch vụ

Hướng dẫn sử dụng API lấy danh sách dịch vụ và giá dịch vụ của 2captcha.net

Url: https://2captcha.net/api/getservice Method: GET

Kết quả trả về dạng JSON gồm các trường sau

Tên trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Mô tả

success

boolean

Mã thông báo xác định kết quả

true: Thành công false: Thất bại

message

String

Thông báo tương ứng nếu có

data

object

Danh sách dịch vụ

{
  "success": true,
  "message": "Thành công",
  "data": [
    {
      "type": 11,
      "name": "ReCaptcha V2",
      "price": 30
    },
    {
      "type": 12,
      "name": "ReCaptcha V3",
      "price": 30
    },
    {
      "type": 14,
      "name": "Captcha Image to text Autodetect",
      "price": 25
    },
    {
      "type": 15,
      "name": "HCaptcha",
      "price": 32
    },
    {
      "type": 16,
      "name": "Funcaptcha",
      "price": 50
    }
  ]
}

Last updated