Hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng API của 2captcha.net

1. Lấy API Key

Các yêu cầu API của bạn được xác thực bằng API Key. Bất kỳ yêu cầu nào không bao gồm API Key sẽ trả về lỗi.

Bạn có thể tạo một API Key mới trong trang quản lý API Key bất kỳ lúc nào bạn muốn. Các bước thực hiện: Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu có tài khoản rồi thì chuyển sang bước 2) Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản Bước 3: Vào mục API Key để lấy API Key

2. Sử dụng API

Việc tích hợp với API được thực hiện qua giao thức HTTP, vì thế dễ dàng tích hợp vào bất cứ nền tảng, ngôn ngữ lập trình nào.

Việc giải captcha được thực hiện qua 2 bước: Bước 1: Gửi thông tin captcha cần giải sang 2captcha.net qua HTTP POST. Bước 2: Nhận kết quả giải captcha

Last updated