API giải captcha

Hướng dẫn API giải captcha của 2captcha.net

Tích hợp API

Việc tích hợp với API được thực hiện qua giao thức HTTP, vì thế dễ dàng tích hợp vào bất cứ nền tảng, ngôn ngữ lập trình nào.

Việc giải captcha được thực hiện qua 2 bước: Bước 1: Gửi thông tin captcha cần giải sang 2captcha.net qua HTTP POST. Bước 2: Nhận kết quả giải captcha

1. API gửi captcha sang 2captcha.net

Sử dụng HTTP POST để gửi captcha cần giải sang 2captcha.net:

- Url nhận: https://2captcha.net/api/captcha - Method: POST - Content-Type: application/json

1.1. API Các loại captcha dạng ảnh

Image to Text - Captcha dạng ảnh

1.2. API ReCAPTCHA V2/V3

ReCAPTCHA V2ReCAPTCHA V3

1.3. API HCaptcha

hCAPTCHA

1.4. API FunCaptcha

FunCAPTCHA

1.5. API GeeTest Captcha V4

GeeTest Captcha V3

2. Kết quả trả về dạng JSON gồm các trường sau

Tên trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Mô tả

success

boolean

Mã thông báo xác định kết quả của bước gửi captcha qua POST

true: Thành công false: Thất bại

message

String

Thông báo tương ứng nếu có

captcha

String

kết quả captcha đã giải

3. Lưu ý: Nên sử dụng phần mềm PostMan để kiểm tra chạy test trước

Last updated